Yurttaşlar, ulus devletin birer hissedarıdır. Ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla da aralarından temsilciler seçerek, ulus devletin yönetim organlarının oluşturulmasına ve bu organlarda görevlendirilen yöneticilerin, aralarında medeni bir işbölümü ve işbirliği yaparak devlet adına işlem ve eylemler yapmasına izin verirler.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaşlarının (hissedarlarının) devletin yönetim organlarından beklentisi, kısaca ifade etmek gerekirse, milli servetin artırılmasına ve bu artış neticesinde sağlanacak refahın adil şekilde tabana yayılmasına nitelikli öncülük edilmesinin güvence altına alınmasıdır.

Türkiye dahil hiçbir ulusun kendi ülke öz kaynağı, ulusal refahının sağlanması için yeterli seviyede olmadığından ulus devletler küresel ortamda birbirleriyle çetin rekabete girerler, sık sık da iş birliği yapmak zorunda kalırlar. Tüm yurttaşların kendi nitelikleri ölçüsünde paydaş olmadığı bir sistemde ‘’iyi ülke yönetimi’’ mümkün değildir.

Bir ulusun küresel reka­bet gücü ve ulusal refah (R) ancak ülkenin temel stratejik faktörlerinin (s), ülkenin beşerî sermayesiyle, yani erdemli, nitelikli ve bilinçli yurttaşlarla (insanlarla)(i) ilişkilendirildiği noktada sağlanır (R = s.i2).

''Ulus devletler global arenada birbirleriyle rekabet ederler, öncü birlikleri ise şirketlerdir. Ulus devletler bütünsel iyi yönetilmelidir.''

0
+
Sayfa
0
Bölüm
0
Paragraf
0
Kelime